PV Foods Co., Ltd.

Tel. +66 (0)34 460 868 EN

PV Foods Products

ทีมงานของเราจะรับฟังทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าและนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุด โดยเราจะใช้ข้อมูลของแนวโน้มของตลาดของสินค้านั้น พฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยีและวัตถุดิบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มาช่วยประกอบการพัฒนาสินค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะได้รับข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับการพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ เพื่อที่จะตอบโจทย์กลิ่นรสที่หลากหลายและซับซ้อนโดยเฉพาะรสชาติแบบไทยแท้และแบบเอเชีย