PV Foods Co., Ltd.

Tel. +66 (0)34 460 868 EN

Quality of PV Foods

ทีมงานหลักของเราจะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อให้ใช้ความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์มาเป็นโครงสร้างหลักของการพัฒนางานในทุกฝ่าย โดยเฉพาะทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์, การผลิตสินค้า, และการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารอาหาร

Research&Development

ทางบริษัทใส่ใจในการพัฒนาสูตรสินค้าทุกประเภทให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ดังนั้นเราจึงใช้ความระมัดระวังในการคัดสรรวัตถุดิบตั้งแต่เริ่มต้น และพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดในแต่ละประเทศ

Food Safety

เนื่องจากในชีวิตประจำวัน พวกเราก้อเป็นผู้บริโภคเช่นกัน เราจึงเข้าใจความคาดหวังและความต้องการของผู้บริโภคในแง่ของความปลอดภัยอาหาร เราจึงใส่ใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษและมีปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานและวางใจได้สำหรับผู้บริโภค

QA&QC Expertise

ทีมงานฝ่ายควบคุมคุณภาพจะเป็นหัวใจหลักในการวางแผนคุณภาพสินค้าร่วมกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และควบคุมกระบวนการผลิตจนกระทั่งสินค้าถูกส่งออกจากโรงงานเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสูงในระดับส่งออกไปประเทศในแถบยุโรปได้ตามข้อกำหนดของ BRC (British Retail Consortium)