คุณภาพจาก PV Foods

ทีมงานหลักของเราจะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อให้ใช้ความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ มาเป็นโครงสร้างหลักของการพัฒนางานในทุกฝ่าย โดยเฉพาะทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์, การผลิตสินค้า, และการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยอาหารอาหาร

ค้นคว้าและพัฒนา

ทางบริษัทใส่ใจในการพัฒนาสูตรสินค้าทุกประเภทให้มีความปลอดภัย สำหรับผู้บริโภคดังนั้นเราจึงใช้ความระมัดระวังในการคัดสรรวัตถุดิบตั้งแต่เริ่มต้นและพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดในแต่ละประเทศ

ความปลอดภัยในอาหาร

เนื่องจากในชีวิตประจำวัน พวกเราก็เป็นผู้บริโภคเช่นกัน เราจึงเข้าใจ ความคาดหวังและความต้องการของผู้บริโภคในแง่ของความปลอดภัยอาหาร เราจึงใส่ใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษและมีปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมอย่าง เคร่งครัดเพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานและวางใจได้สำหรับผู้บริโภค

การตรวจสอบคุณภาพอาหาร

ทีมงานฝ่ายควบคุมคุณภาพจะเป็นหัวใจหลักในการวางแผนคุณภาพสินค้าร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และควบคุมกระบวนการผลิตจนกระทั่งสินค้าถูกส่งออกจาก โรงงานเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสูงในระดับส่งออกไปประเทศในแถบ ยุโรปได้ตามข้อกำหนดของ BRC (British Retail Consortium)